Gi??i thiê?u vê? tr???ng

Xem t?t c?

Tr???ng ??i h?c Tài chính và Kinh t? Van Nam ????c tha?nh la?p va?o n?m 1951, ?ê?n n?m 1995, tr???ng ?a? ????c chi?nh quyê?n ti?nh Van Nam va? chi?nh phu? Trung Qu??c c?ng nha?n la? tr???ng ?a?i ho?c tro?ng ?iê?m cu?a ti?nh,có kho?ng 32,000 sinh viên. Tr??ng có h?n 1500 giáo viên và nhan viên qu?n ly, trong ?ó có 1055 giáo viên gi?ng d?y. Tr??ng có 20 h?c vi?n và 2 b? m?n gi?ng d?y, m? 50 chuyên ngành dành cho sinh viên h? chính quy, v??i 8 m?n h?c nh? Kinh t?, Qu?n ly, Lu?t, Tri?t h?c, V?n ho?c, Khoa h?c t? nhiên, Bách khoa và Ngh? thu?t.

Copyright ? 2014 Yunnan University of Finance and Economics All Rights Reserved. Made by Shi Xiaojing
网盟购彩 欢乐快三 网购彩票 分分PK10 傲赢彩票 700彩票网